ඔබේ හැකියාවන් පරිගණක කේතනයෙන් පෙන්වන්න

happy micro:bit

Did you know that you can code your BBC micro:bit using Blocks, JavaScript, and Python?

If you have never used a BBC micro:bit try our Quick Start Guide.

javascript-editor

MakeCode Editor

The MakeCode editor provided by Microsoft makes it easy to program your micro:bit with blocks and JavaScript. Find out more about the latest features in MakeCode.

If you're having issues accessing the editor, or want to use it offline, check out the FAQ.

python-editor

Python සංස්කාරකය

Python සංස්කාරකය කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම පාඨමය ලෙසට ක්‍රියාත්මක වන පරිගණක කේතකරන හැකියාවන් වර්ධනය කර ගන්න කැමති අයට වඩාත් සුදුසු සංස්කාරකයකි. ලෝක ව්‍යාප්ත Python සමූහය මඟින් බල ගන්වයි. Find out more about the latest features in version 2 of the Python Editor.

Applications

Micro:bit ජංගම යෙදුම හරහා රැහැන් රහිතව ඔබේ කේත micro:bit ය වෙතට යැවිය හැකියි Applications.

Program the micro:bit using the MakeCode editor on your Windows 10 device. In addition to the familiar features of the web editor, the app lets you program your micro:bit over USB (without needing to drag-and-drop the file onto the micro:bit drive) and directly read serial data from your micro:bit for data logging and other fun experiments!

Learn to code the micro:bit in Swift with our interactive 'book' for Mac and iPad. Discover the fundamentals of code while having fun with your micro:bit!


Selecting this opens external content from our support system, which adheres to their privacy policy.