ඔබේ හැකියාවන් පරිගණක කේතනයෙන් පෙන්වන්න

javascript-editor

JavaScript බ්ලොක්ස් සංස්කාරකය

Micro:bit නව JavaScript සංස්කාරකය මඟින් ඔබේ micro:bit ය ඉතා පහසුවෙන් බ්ලොක්ස් සහ JavaScript භාවිතයෙන් කේතනය කල හැකිය.

python-editor

Python සංස්කාරකය

Python සංස්කාරකය කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම පාඨමය ලෙසට ක්‍රියාත්මක වන පරිගණක කේතකරන හැකියාවන් වර්ධනය කර ගන්න කැමති අයට වඩාත් සුදුසු සංස්කාරකයකි. ලෝක ව්‍යාප්ත Python සමූහය මඟින් බල ගන්වයි.

Android සහ iOS යෙදුම්

Micro:bit ජංගම යෙදුම හරහා රැහැන් රහිතව ඔබේ කේත micro:bit ය වෙතට යැවිය හැකියි Android සහ iOS යෙදුම්.