ඔබේ micro:bit වික්‍රමය ආරම්භ කරන්න!

front of BBC micro:bit back of BBC micro:bit

ආයුබෝවන්!

The BBC micro:bit is a handheld, programmable micro-computer that can be used for all sorts of cool creations, from robots to musical instruments – the possibilities are endless.

ආරම්භ කරන්න
code editors

ඉතාම පහසුයි

එය ඕනෑම වෙබ් බ්රවුසරයකින් බ්ලොක්ස්, JavaScript, Python, Scratch සහ තවත් ක්‍රම රැසකට කේතනය කල හැකිය. විශේෂ මෘදුකාංග අවශ්‍යය නැත.

අපි කේතනය කරමු
Example project

ප්‍රබෝධමත් වන්න

ඔබට උත්සහ කල හැකි ක්‍රියාකාරකම් 200 කට අධික ප්‍රමාණයක් අප සතුව ඇත.

අදහස් ලබා ගන්න
Micro:bit in the classroom

Micro:bit පාසලේදී කොහොමද භාවිතා කරන්න පුළුවන්?

Micro:bit ෆින්ලන්තය, සිංගප්පුරුව සහ ශ්‍රී ලංකාව වැනි ලොව වටා පාසල් වල භාවිතා කරනවා. ප්‍රාථමික සහ ද්වීතියික පාසල් සිසුන් සඳහා සැකසුනු ක්‍රියාකාරකම් සහ පාඩම් මාලා සකස් කර ඇත.

තව දැනගන්න
Selecting this opens external content from our support system, which adheres to their privacy policy.